Inhuldiging Monument 2A in Lier

1893

Op 18 maart 1935 wordt op de binnenkoer van de “DUNGELHOEFFKAZERNE” een monument ingehuldigd ter ere van de gesneuvelden van 2A.

Het feest begint met een herdenkingsdienst in de grote kerk van LIER, de “ Sint Gummaruskerk”, opgedragen door pastoor-deken CAERS. In het koor hebben kolonel BAESENS, Regimentscommandant en talrijke personaliteiten plaats genomen. In het midden staat een katafalk opgesteld, bedekt met de driekleur en omringd door een erewacht van vier onderofficieren, het geweer aan de voet. De vaandels van, verschillende VERBROEDERINGEN vormen ene erehaag en een gewapend detachement van 2A bewijst de eer. Tijdens de consecratie wordt het “ TE VELDE” geblazen en na de dienst weerklinkt de nationale hymne.

Om 14u00 begint op de erekoer van de kazerne de eigenlijke plechtigheid. Op de tribune hebben ondermeer plaats genomen:

  1. generaal CROUQUET, commandant van het IIde Legerkorps;
  2. generaal VERSTRAETE, inspecteur-generaal van de Artillerie;
  3. generaal GOFFIN, commandant van de 2de INFANTERIEDIVISIE;
  4. generaal LEMERCIER, commandant Artillerie 2de Legerkorps;
  5. generaal DOMS, commandant van de artillerie 2de ID;
  6. generaal JANSSENS, provinciecommandant;
  7. generaal PIREAU, commandant van de Artillerieschool.

Verder zijn er ook nog de generaals MATHIAS, RENAUX en DENIS, oud-gedienden bij 2A. De Minister van Landsverdediging is vertegenwoordigd door Kolonel VANDER HOFSTAEDT. De heer CAUWENBERGHS, senator en burgemeester van LIER, is vergezeld van zijn voltallig schepencollege en meerdere raadsleden. Tenslotte zijn er ook nog de bevriende Korpscommandanten en de leden van de “ VERBROEDERING 2A-8A”, geleid door hun voorzitter, Dhr DE HEUSCH.

De vier groepen van 2A zijn aangetreden, hun Standaard in het midden. Op zijn zijden stof kan men de citaties van het Regiment lezen: “ ANTWERPEN – REIGERSVLIET – IJZER” De oud-strijders van het Regiment hebben postgevat rond hun vlag.

Na het “ OPEN DE BAN!” betreedt kolonel BAESENS het podium en spreekt in beide landstalen de aanwezigen toe. Hij herinnert aan de prestaties van het Regiment tijdens de Grote Oorlog en in het bijzonder aan het gevecht bij de Reigersvliet. Met sonore stem houdt hij het dodenappèl. Na elke naam antwoordt adjudant NOËL, de ontwerper van het monument, met luide stem “ Gesneuveld voor het Vaderland”

Monument 2A anno 1935
Monument 2A anno 1935

Vervolgens spreekt de heer DE HEUSCH, voorzitter van de Verbroedering, in naam van de overlevenden van de Grote Oorlog. Hij brengt hulde aan de kameraden, die hun leven offerden in het gevecht.

Langzaam, onder de tonen van de “ LAST POST” zakt het doek, dat tot nu toe het monument heeft afgedekt. Vier artilleristen, in het uniform van 1914, groeten met de sabel. De troepen presenteren het geweer, de vaandels neigen, terwijl de Koninklijke Harmonie van LIER, onder leiding van Dhr COURTIN, het volkslied speelt. ZEH CAERS zegent dan het monumen

t, waarna er een bloemenhulde volgt op de

tonen van “ Naar Wijd en Zijd”.

 

Nadien volgt een receptie in de mess voor officieren. Om 16u00 begint een sport- en ruiterfeest, waarbij de toeschouwers onder de indruk komen van de bravoure van de artilleristen van 2A. Het is het orgelpunt van een geslaagde feestdag, waaraan ook de Lierse bevolking talrijk heeft deelgenomen.

( Volgens “ La Nation Belge” van 19 maart 1935 en “ Ons Lier” 21ste Jaargang, Nr 12 van 24 maart 1935 – NVDR)

Eén jaar later, op 18 maart 1936, wordt aan de overkant van de erekoer door de “ VERBROEDERING 4A” op haar beurt een monument onthuld voor de gesneuvelden van hun Regiment.

Monument 4A
Monument 4A

Na een herdenkingsdienst in de hoofdkerk, volgt een bloemenhulde aan het monument van de stad en een defilé van de troepen door de straten van de stad. Om 15u00 volgt dan de officiële inhuldiging met een redevoering door de Regimentscommandant en de Voorzitter van de Verbroedering. Na het dodenappèl wordt het monument ontbloot en ingezegend. Een bloemenhulde en een defilé sluiten de plechtigheid af.

(Volgens “ Ons Lier”, 22ste jaargang, Nr 9 van 1 maart 1936 – NVDR)

Door de zorgen van LtKol GILS, commandant van de Koninklijke Kadettenschool in LIER, werd het bouwvallige monument van 2A in 1980 vervangen door een nieuwe constructie in gemetste steen. De gedenkplaten werden evenwel bewaard en in het nieuwe monument verwerkt.

Monument Anno 1980
Monument Anno 1980

Na de sluiting van de kazerne in Lier werd besloten het monument te ontmantelen en de gedenkplaten over te brengen naar HELCHTEREN, voor het eerst bij haar eenheid waar zij pronkten in het monument op de erekoer.

Monument Anno 1985
Monument Anno 1985

Met het oprichten van het Bn Aie en de sluiting van het Kwartier Helchteren zijn door toedoen van het Genie de gedenkplaten in een nieuw opgericht Monument herplaatst te Brasschaat.

Monument Anno 2010
Monument Anno 2010

In LIER herinnert nog enkel de grote gedenkplaat in de ingangspoort van de site “DUNGELHOEFF” aan de aanwezigheid van 2A in deze stad.

Gedenkplaat Kazeren Dungelhoeff
Gedenkplaat Kazeren Dungelhoeff