De geschiedenis van een legereenheid is steeds nauw verbonden met de geschiedenis van haar land en volk. Deze geschiedenis zijn dikwijls bladzijden vol opoffering en bloedige gevechten om de vrijheid, die ons volk in 1830 verwierf, te behouden of te heroveren. Het lot van het Belgisch leger is steeds mede bepaald geworden door het lot van de Natie. De geschiedenis van het TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE is daarop geen uitzondering.

Het getuigt van een goede korpsgeest wanneer een eenheid zijn verleden niet vergeet en zijn tradities niet teloor laat gaan. Behoudens een beknopte uitgave, opgesteld in 1960, bestond er geen gedrukte versie met de geschiedenis van 2A. Daarom hebben wij het gewaagd dit immense werk aan te vatten. Onze eerste zorg bestond erin alle elementen te verzamelen om een zo volledig mogelijk overzicht van de geschiedenis van het Regiment op te stellen, dat daarenboven ook historisch zo nauwkeurig mogelijk verantwoord is. Daarbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens, die door mijn illustere voorgangers werden verzameld.

Speciaal wens ik hier het werk van wijlen Luitenant-Generaal baron Jacques TERLINDEN te vermelden, die ook na zijn pensionering, begaan bleef met de geschiedenis van het “mooie Regiment dat ik de eer had te bevelen tijdens de meidagen van 1940”. Ook Luitenant-Kolonel Theo GEEROMS, die vijf jaren in 2A verbleef, en Luitenant-Kolonel Stefaan VANDENBERGHE hebben heel wat stappen ondernomen om het verleden van 2A te bewaren.

Danken wil ik ook de heer conservator en het personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis; de commandant van de Historische Dienst van de Krijgsmacht en de chef en het personeel van de Centrale Bibliotheek van Landsverdediging voor hun gewaardeerde medewerking en het geduld dat zij hebben betoond bij de talloze opzoekingen, die wij bij hen mochten verrichten.

Meerdere militairen en oud-strijders hebben foto’s en documenten ter beschikking gesteld of hebben de toelating verleend ze te reproduceren. Wij denken hen daarvoor.

De heer Arthur LENS, stadsarchivaris van de LIER, heeft voor ons zijn archieven uitgepluisd en ere-burgemeester Dr Frans BREUGELMANS was een goede informatiebron voor alles wat met het verblijf van 2A in LIER en met het peterschap verband houdt.

De heer Jan BRUFFAERTS heeft de teksten doorgenomen om ze in degelijk Nederlands te verbeteren. Tenslotte danken wij ook soldaat-milicien Bruno VREYS, die de vele teksten heeft getypt en de lay-out ervan verzorgd heeft.

Wij zullen de lezers van dit boek dankbaar zijn als zij ons hun opmerkingen zouden overmaken of ons zouden wijzen op fouten of tekortkomingen die, ondanks alle voorzorgen, in de historische gegevens zouden geslopen zijn.

Moge dit werk bijdragen tot een betere kennis van het rijke verleden van 2A en onze huidige generatie aansporen om het werk en de offers van hun voorgangers steeds indachtig en waardig te zijn.

 

Te LÜDENSCHEID, in juni 1982

Luitenant-Kolonel SBH Roland WIJNANTS

Commandant van 2A

 

NOTA BIJ DE VERBETERDE VERSIES

Door het overzetten van de oorspronkelijke teksten op diskette is uiteraard gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. Hierdoor wijkt de opmaak enigszins af van de oorspronkelijke lay-out . Maar daardoor is ook een grotere eenvormigheid en een betere leesbaarheid verwezenlijkt. Ook werd veel aandacht besteed aan achtergrondinformatie, om de gebeurtenissen bij 2A in hun historische context te plaatsen. Uiteraard zijn ook enkele typfouten en onnauwkeurigheden verbeterd.

Daar de geschiedenis werd afgerond in 1982, zijn ondertussen ook de gebeurtenissen na deze datum op papier gezet en in fine van het oorspronkelijk deel V toegevoegd. In een nieuw deel VI zijn de gebeurtenissen vanaf de verhuis naar België tot heden opgenomen. Daarenboven zijn alle teksten in de spelling gezet volgens de “ Woordenlijst van de Nederlandse Taal – uitgave 1995.” Buitenlandse plaatsnamen zijn in hun originele taal vermeld, met eventueel een Nederlandse vertaling tussen (…..…..)

HELCHTEREN, winter 2005 – 2006

Louis VRANCKX, archivaris 2A

 

Alle geschiedenis gaat voort op gegevens die bij de opmaak voor handen zijn, toch verschijnen getuigen die soms een andere wending geven. Daarom worden details regelmatig aangepast. De uitgave wordt via de web versie bijgewerkt met media om een beter beeld te krijgen. Geschiedenis stopt nooit en is voortdurend in beweging.

Daniel BELLON