ONTSTAAN VAN HET PETERSCHAP

We schrijven 1961! De Koude Oorlog woedt in alle hevigheid. Europa is verdeeld in twee machtsblokken, gescheiden door een “Ijzeren Gordijn” dat dwars door Duitsland loopt. Aan beide zijden van deze kunstmatige grens staan duizenden soldaten met dodelijke wapens tegenover elkaar. Steeds meer raketten worden wederzijds op elkaar gericht en de dreigingen met wapengeweld zijn niet uit de lucht.

In dit klimaat van dreiging en wantrouwen handhaaft het Belgisch Leger een sterke Interventiemacht in een 100 kilometer brede strook tussen KASSEL en AACHEN. Drievierden van zijn effectieven verblijven in wat men  noemt de “ Sector van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland – (SBSD). Jaarlijks vervullen 40.000 miliciens hun  legerdienst bij de BSD. De diensttijd bedraagt vijftien maanden en om de twee maanden is er één week verlof in België.

Op 21 november 1961 stuurt de Opperbevelhebber van de BSD (OBBSD), LtGen CRAHAY, een brief aan verschillende steden en gemeenten in België met de vraag het peterschap te willen aanvaarden over een eenheid van de BSD, die vroeger ooit in België bij hen in garnizoen waren.. Immers, “het leger dat men in België niet ziet” is nauwelijks bekend bij de Belgische bevolking. Slechts weinige mensen in het Vaderland weten wat daar allemaal gebeurt, kunnen zich nauwelijks voorstellen hoe groot de afstanden zijn en hoe zwaar de  verwijdering van thuis en het heimwee weegt. Het leger zelf heeft nauwelijks contact met de burgerbevolking. De kazernepoorten blijven, streng bewaakt, gesloten. De vervreemding van de eigen cultuur is, vooral bij de beroepsmilitairen, zeer groot. En daarom wenst de OBBSD de contacten tussen het Leger en de Natie te stimuleren door de affiliatie tussen Belgische steden en gemeenten en eenheden van de BSD.

In zijn brief aan de burgemeester van LIER, stelt de OBBSD voor om het 2de ARTILLERIEBATALJON uit SIEGEN als petekind te aanvaarden. Deze eenheid heeft immers vele jaren nauwe banden gehad met de stad LIER.

Wapenschild Lier
Wapenschild Lier

LIER, op 15 kilometer van ANTWERPEN, is immers een belangrijk garnizoen, dat een rol speelt in de verdediging van de grootstad. Sinds 1898 bevindt zich in LIER ook een artilleriekazerne, zodat de Lierenaars vertrouwd zijn met kanonnen en paardentuig. De banden met 2A waren reëel en intens. In 1913 verblijft GROEP I/2A (= drie batterijen) te LIER in deze Artilleriekazerne. Tijdens de eerste dagen van de Grote Oorlog is LIER het hoofdkwartier van de 2de INFANTERIEDIVISIE, waartoe ook 2A behoort. LIER is ook de uitvalsbasis van de aanvallen door het Belgisch Leger op de Duitse aanvoerlijnen in september 1914. Het Regiment levert daarenboven slag in de streek van DUFFEL en LIER tijdens het beleg van ANTWERPEN in oktober 1914.

Na de oorlog neemt 2A zijn intrek in de Artilleriekazerne, die omgedoopt wordt in “Dungelhoeffkazerne” en waar het Regiment, op 18 maart 1935, zijn dodenmonument opricht op de erekoer.

Om al deze redenen ligt het dus voor de hand dat net aan de stad LIER gevraagd wordt om de affiliatie met 2A aan te gaan.

Reeds op 1 december 1961 meldt het stadsbestuur in een brief aan de OBBSD dat zij ingaan op zijn voorstel en bereid zijn betrekkingen met 2A aan te knopen. De OBBSD brengt hiervan de Commandant van 2A op de hoogte. Met de brief  Nr 499 van 17 januari 1962 verheugt LtKol HENRY, Comd 2A, zich over het besluit van het Lierse stadsbestuur.
Van dat ogenblik af volgt een drukke briefwisseling tussen stad en 2A .
1Lt VANDEKERKHOVE wordt door 2A aangeduid als coördinator en hij zal alle voorbereidende gesprekken met de stad voeren.

In het kader van de feestelijkheden “ 750 JAAR STAD LIER”, die midden 1962 plaats hebben, wordt zondag 22 juli 1962 als datum van de plechtigheid vastgelegd. Negen officieren, zeventien onderofficieren en honderdentien troep zullen aan de plechtigheid deelnemen. Ook de Standaard van 2A is aanwezig evenals de Muziekkapel van de 16de Divisie. Het gros van het detachement logeert in de Artillerieschool in BRASSCHAAT.

Het verloop van die dag ziet er als volgt uit:

• 09.30u: Bloemenhulde aan het monument van 2A op de erekoer van de kazerne
• 10.00u: Plechtig TE DEUM in de Sint Gummaruskerk.
• 10.30u: Bloemenhulde aan het monument van de stad Lier.
• 11.00u: Militaire plechtigheid op de Grote Markt te Lier

  • o Opstellen van de pelotons en van de Standaard
  • o Aankomst van de autoriteiten en revue
  • o Toespraak door burgemeester Dr BREUGELMANS
  • o Afkondiging van het peterschap
  • o Dankwoord van LtKol HENRY, commandant van 2A
  • o Defilé en optocht door de stad

• 12.00u: Receptie op het stadhuis voor de autoriteiten en genodigden
• 13.00u: Gezamenlijk feestmaal in de Dungellhoeffkazerne.

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht, begint deze gedenkwaardige dag met een eerbetoon aan de gesneuvelden van 2A. Deze plechtigheid vindt plaats op de erekoer van de DUNGELHOEFFKAZERNE. Twee gewapende detachementen van 2A, met de Standaard, bewijzen er de eer tijdens de bloemenhulde en de “LAST POST”. Het stadsbestuur en de gemeenteraad van LIER; talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten en vele oud-strijders zijn op deze plechtigheid aanwezig.

Er worden tevens bloemen neergelegd aan het gedenkteken van 4A, een ontdubbelingsregiment van 2A, waarvan het monument voor zijn 208 gesneuvelden aan de overkant van de erekoer staat.

Monument 4A
Monument 4A

Met een optocht door de stad, gaan de troepen en de personaliteiten zich naar de SINT GUMMARUSKERK, waar een plechtig “TE DEUM” wordt gezongen naar aanleiding van de Nationale Feestdag van 21 juli.

Optocht Lier
Optocht Lier

In optocht gaat het dan naar het monument van de stad, “ DE ENGEL” aan de “Begijnenvest” waar opnieuw een bloemenhulde plaats heeft voor de burgerlijke slachtoffers van de beide wereldoorlogen.

Bloemenhulde aan “De Engel”
Bloemenhulde aan “De Engel”

Om 11.00u begint op de “ Grote Markt” de militaire plechtigheid. Talrijke personaliteiten, waaronder een vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging en honderden toeschouwers vereren deze plechtigheid met hun aanwezigheid. GenMaj GILLET, commandant van de 1ste DIVISIE schouwt de troepen, samen met de burgemeester van LIER,
Dr Frans BREUGELMANS.
In naam van de bevolking drukt de burgemeester nadien zijn tevredenheid uit omdat de stad in staat wordt gesteld de hechte banden te kunnen hersmeden die eens stad en 2A verbonden hebben.

Daarop leest burgemeester, Dr Frans BREUGELMANS, de aanvaardingsoorkonde van het peterschap voor en overhandigt deze aan de korpscommandant van 2A, LtKol Robert HENRY. Op zijn beurt dankt de luitenant-kolonel de stad voor het goede onthaal en de blijken van vriendschap. Hij drukt de wens uit dat deze hernieuwde betrekkingen mogen uitgroeien tot dezelfde sympathieke vriendschap van weleer.

Burgemeester Frans Breugelmans leest de oorkonde voor.
Burgemeester Frans Breugelmans leest de oorkonde voor.
Oorkonde aangeboden door de stad Lier aan 2A
Oorkonde aangeboden door de stad Lier aan 2A

Met een defilé van de troepen wordt de plechtigheid besloten en marcheren de soldaten, onder luid applaus van het publiek, af naar de DUNGELHOEFFKAZERNE. Daar is er nadien nog een receptie en een gezamenlijk eetmaal.
Sinds die heuglijke dag gaan 2A en de stad LIER – LIERKE PLEZIERKE – hand in hand!

Defilé op de Grote Markt te Lier
Defilé op de Grote Markt te Lier

Het peterschap door de jaren heen.

Al enkele decennia duurt nu deze vruchtbare vriendschap, die elk jaar door wederzijdse contacten onderstreept wordt. Maar, zoals dat gaat onder vrienden, kent ook dit peterschap zijn “ups” en “downs”, afhankelijk van de bewindsploegen zowel in LIER als bij 2A.

Wegens de grote afstand SIEGEN – LIER, in een minder mobiele wereld, blijven de wederzijdse contacten aanvankelijk beperkt tot de viering van 21 juli in LIER en de Regimentsfeesten in SIEGEN of (later) LÜDENSCHEID. Maar het is vooral na de verhuis naar dit laatste garnizoen, dat vanaf 1972, de contacten worden uitgebreid naar Lierse kunstenaars, verenigingen en jeugdgroepen. En af en toe worden ook andere activiteiten georganiseerd.

Naar de Regimentsfeesten brengt de stad LIER elk jaar een geschenk mee. Aanvankelijk waren het Nederlandstalige boeken voor de kwartierbibliotheek, later werden het kunstwerken voor de verfraaiing van de gemeenschapslokalen. Voor de eerste keer in 1964 en later nog bij herhaling schenkt de stad LIER verschillende geitenbokken als mascotte aan 2A. ( zie hiervoor de bijlage H: 2A EN ZIJN MASCOTTE MODEST -)

Lierse bewindslieden zijn benoemd tot “ EREBRIGADIER” van 2A, als blijk van erkentelijkheid voor hun verdiensten ten voordele van het peterschap.
De koningslinde op het paradeplein in HELCHTEREN is eveneens een geschenk van de stad. Hij werd er geplant door schepen Jan HENDRICKX, ter gelegenheid van de viering “BOUDEWIJN 60/40” op het Barbarafeest van 4 december 1990

Het Regiment van zijn kant heeft al bij herhaling zijn Regimentsfeesten gevierd op de Lierse Grote Markt. Een eerste keer gebeurde dat in 1968. Ook de viering van “150 jaar 2A” in 1986 heeft plaatsgehad in LIER. Bij herhaling hebben korpscommandanten hun bevelsoverdracht gehouden op de Lierse “Grote Markt” en het bestaan van het peterschap werd op bijzondere wijze herdacht na 5, 20, 25 en 30 jaar. In 1982 is dat gebeurd met een speciale tentoonstelling “ LIER en 2A” en de publicatie van het boek “ GESCHIEDENIS VAN 2A VAN 1830 TOT HEDEN…”

Vermeldenswaard zijn zeker de voettocht LÜDENSCHEID – LIER in 1974 en de fietstocht in 1982. In 1986 organiseert 2A, samen met de Atletiekvereniging TOEKOMST een estafetteloop van HELCHTEREN naar LIER en in 1987 start de “ JOGGING DER BEIDE KEMPEN” vanuit LIER over HERENTALS, MOL en LEOPOLDSBURG naar HELCHTEREN. Dat jaar brengt een stoomtrein, de “PALLIETEREXPRESS” 420 Lierenaars van LIER naar ZOLDER en met de bus naar HELCHTEREN.

Op de jaarlijkse “PALLIETERJOGGING” ter gelegenheid van LIER KERMIS neemt een delegatie van 2A deel. Zij nemen, alvorens hun eigen cross te lopen, steevast de jongerencross op sleeptouw. Tenslotte heeft 2A ook figuranten geleverd voor de 25-jaarlijkse SINT GUMMARUSFEESTEN in 1965 ( met Barbarabeeld) en 1990 (groep hellebardiers).

Tot aan de hervormingen van de publieke relaties in het Leger, schenkt 2A elk jaar een belangrijke som geld aan sociale projecten van de stad LIER. Hiervoor wordt de opbrengst uit de “ MARS IN MEI” (LÜDENSCHEID) of de OPENDEURDAG (HELCHTEREN) gebruikt. Het overhandigen van de cheque gebeurde traditioneel op het stadhuis, tijdens de receptie op 15 november ter gelegenheid van Koningsdag.

Tijdens de opendeurdagen op de Regimentsfeesten in LÜDENSCHEID heeft het Lierse SCHOOLBONDTHEATER, een paar maal een gastvertoning voor de families gegeven. Uit deze contacten is dan een goede vriendschap gegroeid. Dit heeft er toe geleid dat delegaties van 2A af en toe naar LIER trekken om er één van de toneelopvoeringen bij te wonen

De recente beperkingen op de publieke relaties, opgelegd door de Minister, en de overgang naar een beroepsleger, waardoor de inzet van personeel, een financieel aspect krijgt, heeft ook zijn weerslag op het peterschap gelegd. We kunnen vandaag zonder meer stellen dat de vlam ervan op een laag pitje brandt.
LIJST VAN DE EREBRIGADIERS VAN STAD LIER

a. de heer Dr Frans BREUGELMANS,
burgemeester van de stad LIER                                 22.07.1974  + 27.05.2000

b. de heer Raymond CALLAERTS,
burgemeester van de stad LIER                                 18.12.1983  + 06.04.2005

c. de heer Maurits  VAN HOUTTE,
burgemeester van de stad LIER                                  02.10.1987

d. de heer Jan HENDRICKX,
schepen van de stad LIER                                           18.06.1992

e. de heer Raymond ENGELS,
secretaris van de stad LIER                                         05.09.1997

f. de heer Louis VRANCKX,
erepoorter van de stad LIER                                        04.12.2006

DATA EN GEBEURTENISSEN UIT HET PETERSCHAP.

22 juli 1962
Tijdens een militaire plechtigheid op de “ Grote Markt” in LIER, aanvaardt de stad het peterschap over 2A. Burgemeester Dr Frans BREUGELMANS overhandigt de oorkonde aan LtKol Robert HENRY, korpscommandant van 2A.

21 juli 1963
Een delegatie van 2A, onder leiding van Kapt August VAN MELDERT, legt bloemen neer aan het monument van de stad, ter gelegenheid van de viering van de Nationale Feestdag en na één jaar peterschap.
Dit ceremonieel zal zich voortaan elk jaar op 21 juli herhalen!

22 juni 1964
Tijdens de Regimentsfeesten in SIEGEN, schenkt burgemeester Dr Frans BREUGELMANS, een jonge witte geitenbok als mascotte , MODEST IV, aan 2A
Dit dier is het eerste uit een ganse reeks, die ook heden nog voortloopt.

12 oktober 1965
Vergezeld door enkele militairen van 2A, onder leiding van 1Wm Frans BEURSSENS, rijdt het merkwaardige Barbarabeeld van 2A mee in de 25-jaarlijkse Sint Gummarusstoet in LIER.

15 mei 1968
Een jeugdgroep uit LIER, vergezeld van hun burgemeester, brengt een bezoek aan 2A, op kamp in ELSENBORN.

03 juni 1968
LtKol SBH Roger DEVOS, korpscommandant van 2A, leidt het bataljon naar zijn peterstad,
Waar in het prachtige kader van de “ Grote Markt” het Regimentsfeest wordt gevierd.

02 mei 1969
Gedurende drie dagen is de voltallige gemeenteraad van LIER de gast van 2A in SIEGEN.

10 mei 1972
Een belangrijke delegatie van 2A is in LIER voor de herdenking van het 10-jarig bestaan van het peterschap.

30 september 1972
In het nieuwe verblijf van 2A, het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID, heeft de eerste opendeurdag plaats. Lierse kunstenaars stellen hun werken tentoon in het informatiecentrum van de kazerne (blok 31).
Deze opendeurdagen zullen voortaan jaarlijks doorgaan en uitgroeien tot een echte KAZERNEHAPPENING.

22 juni 1974
Tijdens de Regimentsfeesten in het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID, erkent LtKol SBH Gaspar VUYLSTEKE de heer Dr Frans BREUGELMANS, burgemeester van LIER, als eerste ERE-BRIGADIER van 2A.

07 juli 1974
Drie onderofficieren van 2A, 1OWm Louis CORNELISSEN, 1Wm Jean ARITS en 1WM Marcel DE BRUYN, stappen te voet van LÜDENSCHEID naar LIER. Op 13 juli 1974 worden zij feestelijk ontvangen op de pui van het stadhuis en overhandigen er de opbrengst van de “ MARS IN MEI” aan burgemeester Dr Frans BREUGELMANS.
Voortaan zal elk jaar een deel van de opbrengst uit de “MARS IN MEI” gereserveerd worden voor een sociaal project in de peterstad.

12 oktober 1974
Burgemeester Herbert WEIGERT en het stadsbestuur van LÜDENSCHEID zijn de gasten van hun collega’s in LIER.

15 november 1974
De Lierse PERSBOND is enkele dagen de gast van 2A en bezoeken de stad en de Kreis LÜDENSCHEID.

11 juni 1976
LtKol August VAN MELDERT ontvangt voor de laatste keer onze peter en ere-brigadier, Dr Frans BREUGELMANS, als burgemeester van LIER op het Regimentsfeest van 2A in LÜDENSCHEID.
Bij deze gelegenheid is er een tentoonstelling van Lierse kunstwerken in de foyer van het “RATHAUS” in LÜDENSCHEID.

10 augustus 1979
Lierse kunstenaars nemen deel aan de groepstentoonstelling naar aanleiding van de “MÄRKISCHE EUROPATAGE” in de lokettenzaal van de “SPARKASSE LÜDENSCHEID”.

14 december 1980
Ter gelegenheid van de vieringen in het kader van “ 150 JAAR BELGIË” defileert een detachement van 2A met Standaard, onder bevel van LtKol SBH Roland WIJNANTS door de straten van de peterstad. De korpscommandant legt bloemen neer aan het monument van de stad en aan het vernieuwde monument van 2A in de “DUNGELHOEFFKAZERNE”. Een receptie en een feestmaal verenigen nadien alle oud-gedienden en vrienden van 2A in de feestzaal van de kazerne.

10 juli 1981
De KSA-groep “ SINT GUMMARUS” kampeert een week op het oefenterrein “Spielwigge” in LÜDENSCHEID.

03 september 1982
Het peterschap tussen LIER en 2A bestaat 20 jaar. Bij deze gelegenheid wordt in het gothische “VLEESHUIS” op de “Grote Markt” een tentoonstelling ingericht over LIER als garnizoensstad en als peterstad van 2A. Tevens wordt het boek “ GESCHIEDENIS VAN 2A van 1830 tot heden” voorgesteld.
Een wapenschouwing op de Lierse “ Grote Markt” en een volksbal sluiten deze herdenking af.

18 december 1982
Aan het einde van zijn ambtstermijn als burgemeester van LIER bezoekt de heer Raymond CALLAERTS met het schepencollege hun petekind 2A in LÜDENSCHEID. LtKol SBH Eric  SPEYBROECK, korpscommandant van 2A, benoemd hem tot ere-brigadier.

27 april 1984
Het Lierse Schepencollege bezoekt, samen met de korpscommandant en de miliciens van de B-BATTERIJ van 2A, het “ IJZEREN GORDIJN” nabij ESCHWEGE (Hessen). Zij zijn diep onder de indruk van deze versperring dwars door Europa.

29 juni 1984
In het Parktheater te LÜDENSCHEID, speelt de Lierse SCHOOLBOND, onder leiding van Jan HENDRICKX, de klucht “ SLISSE en CESAR” als apotheose van de Regimentsfeesten.
De contacten met dit toneelgezelschap leiden er toe dat kleine delegaties van 2A de toneelopvoeringen gaan bijwonen in LIER.

10 september 1984
Een afvaardiging van 2A woont de begrafenis bij van senator Herman VANDERPOORTEN, in leven Minister van Staat en burgemeester van LIER.
02 mei 1986
Het grote afscheid is daar! Samen met 2A, onder leiding van de korpscommandant, LtKol SBH Joris UYTTERHOEVEN, neemt het stadsbestuur van LIER met burgemeester Maurits VANHOUTTE, afscheid van de stad LÜDENSCHEID en burgemeester Jürgen DIETRICH.

30 augustus 1986
2A is terug in België, in het kwartier HELCHTEREN. Het viert zijn 150 jarig bestaan op luisterlijke wijze in LIER met een wapenschouwing op de “Grote Markt” en een defilé door de stad. Er wordt hulde gebracht aan de gesneuvelden en een estafetteploeg, samengesteld uit lopers van 2A en AV TOEKOMST, loopt het traject HELCHTEREN – LIER, als teken van de vriendschapsbanden die 2A en LIER verbinden.

13 juni 1987
Een sterke Lierse delegatie komt met de stoomtrein “ PALLIETEREXPRESS” naar de Kazernehappening (opendeurdag) in het kwartier HELCHTEREN. Niet minder dan tien autobussen zijn nodig om het gezelschap van het station ZOLDER naar de kazerne te voeren.
Vanuit LIER start tevens de “ JOGGING DER BEIDE KEMPEN” over een afstand van 80 kilometer via HERENTALS – MOL en LEOPOLDSBURG.

02 oktober 1987
Op de militaire plechtigheid, in het kwartier HELCHTEREN, naar aanleiding van de bevelsoverdracht tussen LtKol SBH Joris UYTTERHOEVEN en Maj SBH Hendrik DE PAUW wordt volksvertegenwoordiger en burgemeester van LIER, de heer Maurits VAN HOUTTE benoemd tot ere-brigadier van 2A.

30 september 1990
De “ Hellebaardiers” van 2A stelen de show bij de Sint Gummarusfeesten in LIER

04 december 1990
Tijdens de Barbarafeesten in het kwartier HELCHTEREN, plant schepen Jan HENDRICKX van LIER een koningslinde op het paradeplein naar aanleiding van de vieringen “ BOUDEWIJN 40/60” Hij huldigt ook het vernieuwde infocentrum in.

18 juni 1992
Het peterschap bestaat 30 jaar: 2A viert zijn Regimentsfeest op de “ Grote Markt” in LIER. Als herinnering aan deze gebeurtenis belooft burgemeester Maurits VAN HOUTTE een Pallieterbeeldje te schenken aan 2A. Het wordt een miniatuur replica van het beeld dat aan het Lierse stadspark staat. Bij deze gelegenheid wordt schepen Jan HENDRICKX benoemd tot ERE-BRIGADIER van 2A.

22 oktober 1992
Tijdens een gemoedelijke bijeenkomst in het kwartier HELCHTEREN overhandigt burgemeester Maurits VAN HOUTTE het Pallieterbeeldje aan LtKol Emiel VAN PUT, korpscommandant van 2A. Het beeldje krijgt een ereplaats in de vitrinekast in de hall van de stafblok.

27 november 1993
Naar aanleiding van zijn pensionnering, benoemd mevrouw Marleen VANDERPOORTEN, burgemeester van LIER, Adjt-chef Louis VRANCKX tot EREPOORTER van de stad LIER.
Ook de Lierse PERSBOND brengt huldigt de Adjt-Chef voor zijn inzet en goede contacten. De “SCHOOLBOND” benoemd hem tot erelid en geeft hem een gouden toegangskaart.

30 mei 1996
Tijdens een kampperiode in ELSENBORN bezoekt een delegatie van de stad LIER, samen met hun collega’s van HOUTHALEN-HELCHTEREN, het Regiment  op uitnodiging van LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH, korpscommandant van 2A

05 september 1997
Tijdens de Regimentsfeesten wordt de heer Raymond ENGELS, stadssecretaris, benoemd tot ERE-BRIGADIER van 2A, naar aanleiding van zijn pensionnering. LtKol SBH VANDENBOSCH looft de man voor zijn jarenlange inzet ten voordele van het peterschap en zijn trouwe vriendschap aan 2A.ere-brigadier van

05 oktober 1997
De VERBROEDERING 2A 8A en RAL viert met enige luister zijn 50-jarig bestaan in LIER. Een peloton van 2A bewijst er de eer bij de plechtige bloemenhulde aan de monumenten van de stad en van 2A.

27 mei 2000
In LIER overlijdt ere-burgemeester Dr Frans BREUGELMANS. Hij was de grote bezieler van het peterschap tussen de stad en 2A. In 1974 werd hij de eerste ERE-BRIGADIER van het Regiment. Behalve een kaartje met blijken van deelneming stuurt 2A geen afgevaardigde.

21 december 2000
In het kwartier HELCHTEREN sterft MODEST IX, de 12 jaar oude mascotte van 2A, in 1988 geschonken door de stad LIER. De peterstad zorgt enkele maanden later voor een waardige opvolger.

01 juni 2001
Op de “Grote Markt” in LIER heeft de bevelsoverdracht plaats tussen LtKol SBH Marc COMPERNOL en LtKol SBH Pascal KEPPENS. Na de militaire plechtigheid is er een receptie en een “walking dinner” in het Cultureel Centrum van de stad, “ DE MOL”.
LtKol SBH KEPPENS zal een goede vriend worden van de dienstdoende burgemeester , Patrick TERSAGO.

02 juli 2003
Amper twee jaren later is de Lierse “Grote Markt” andermaal het decor voor een militaire plechtigheid. In een druilerige regen heeft de bevelsoverdracht plaats tussen LtKol SBH Pascal KEPPENS en LtKol SBH Peter HUBRECHT. De afsluitende receptie met wandelbuffet heeft plaats in het CC “DE MOL”.

14 mei 2004
Een twintigtal kaderleden van 2A wonen in het Schoolbondtheater in LIER de fel gesmaakte opvoering bij van “ NONKEL GASTON IS DOOD …EN DAN IS ER KOFFIE.” Voor deze gelegenheid is de zaal omgetoverd in een heuse parochiezaal, waar ook de toeschouwers hun koffie en broodje krijgen

28 mei 2004
De VRIENDENKRING 2A nodigt zijn leden uit in LIER waar het 25 karig bestaan van deze vriendenkring wordt herdacht. Na een korte receptie op het stadhuis is er een geleid bezoek aan de stad, een koffietafel in het “ HOF VAN ARAGON” en een boottocht op de binnen-Nethe.

06 april 2005
In LIER overlijdt de heer Raymond CALLAERTS, in leven burgemeester van LIER en ere-brigadier van de 2A. LtKol SBH HUBRECHT woont de uitvaartplechtigheid bij .

Behalve deze geregistreerde activiteiten is 2A steeds vertegenwoordigd op de jaarlijkse plechtigheden in de peterstad:

• nieuwjaarsreceptie op de eerste zondag van januari
• viering van de Nationale Feestdag met “TE DEUM” en bloemenhulde aan het monument van de stad
• viering van de Wapenstilstand met dodenmis en bloemhulde aan het monument van de stad en op het militaire kerkhof;
• viering van Koningsdag met “ TE DEUM” en receptie.

INFORMATIE OMTRENT HET PETERSCHAP MET LIER.

Officieel sinds 22 juli 1962

2A nodigt een delegatie van de stad LIER uit op:

  • • bevelsoverdracht of vervangende activiteit
  • • andere occasionele gelegenheden

Elk jaar schonk 2A een deel van de opbrengst “Opendeurdag” aan een sociale instelling, aangeduid door de stad. De cheque werd in principe overhandigd op de receptie van 15 november. (Koningsdag) of bij een andere gelegenheid.

De stad LIER nodigt een delegatie van 2A uit op:

• Nieuwjaarsreceptie van de stad
Op de eerste zondag van het jaar op de Grote Markt. Eerst licht de burgemeester het beleid toe, waarna een receptie volgt in openlucht. Er zijn meerdere eet- en drankstandjes opgebouwd.

• Dag van de democratie (8 mei)
Omvat een bloemenhulde aan het Monument van de Weerstand, een optocht door de stad en een receptie op het stadhuis.

• Pallieterjogging
Is een onderdeel van LIER-KERMIS, een soort straatfeest, en gaat in principe door de tweede zaterdag na Pinksteren (veranderlijk). Het omvat een kinderloop en een jogging dwars door de stad over 5 of 10 Km. De ploeg 2A begeleidt de kinderloop en neemt deel aan de jogging. Nadien wordt er samen iets gedronken.

• 11 juli-viering
Gaat niet noodzakelijk door op de dag zelf. Omvat een culturele activiteit op locatie in de stad, een gelegenheidstoespraak en een receptie. In principe neemt 2A niet deel!

• Nationale feestdag
Gaat door op 21 juli in de voormiddag. Begint met een TE DEUM in de Sint Gummaruskerk, gevolgd door een optocht te voet naar het Monument DE ENGEL aan het Begijnhof. Daar worden bloemen neergelegd, ook door 2A (krans wordt besteld door 2A). Indien geen militaire kransdragers aanwezig, dragen twee brandweerlieden de krans. Na de bloemenhulde gaat het naar het stadhuis, waar een receptie wordt aangeboden. De delegatie 2A werd nadien gewoonlijk uitgenodigd voor een maaltijd (burgerkledij meenemen).

• 11 novemberviering
Gaat door op 11 november in de voormiddag. Eerst is er een mis voor de gesneuvelden in de St Gummaruskerk. Nadien volgt een optocht te voet naar het monument DE ENGEL, waar een bloemenhulde plaats heeft. Ook Comd 2A legt een krans neer.
Daarna rijdt het gezelschap met bussen naar de militaire begraafplaats aan de Mechelsesteenweg, waar zich het scenario herhaalt. Daarna volgt een receptie op het stadhuis.
De beide kransen worden besteld en betaald door 2A.
Na de receptie volgt er een feestmaal met de Verbroedering 2A-8A en RAL in een lokaal in LIER.

• Koningsdag
Gaat door op 15 november voormiddag. Begint met een TE DEUM in de St Gummaruskerk. Nadien is er een receptie op het stadhuis. Tijdens deze receptie geeft Comd 2A gewoonlijk de cheque af voor de sociale werken van de stad LIER.

Voor al deze activiteiten ontvangt U een uitnodiging. Meestal nemen ook de Korpsadjudant en uw chauffeur aan de plechtigheden deel.
Op alle vaderlandse plechtigheden is ook steeds een delegatie van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL met vaandel aanwezig.

EREBRIGADIERS

Volgende Lierenaars zijn ere-brigadier van 2A:

a. de heer Dr Frans BREUGELMANS,
burgemeester van de stad LIER            22.07.1974  + 27.05.2000

b. de heer Raymond CALLAERTS,
burgemeester van de stad LIER            18.12.1983  + 06.04.2005

c. de heer Maurits  VAN HOUTTE,
burgemeester van de stad LIER            02.10.1987

d. de heer Jan HENDRICKX,
schepen van de stad LIER                    08.06.1992

e. de heer Raymond ENGELS,
secretaris van de stad LIER                  05.09.1997

MIJN RELATIE MET LIER

Ik was van in het begin betrokken bij het peterschap omdat ik mij steeds kandidaat stelde om deel te nemen aan de delegatie naar LIER ( de toenmalige RSM was daar niet zo voor te vinden en stuurde liever een vertegenwoordiger ). Als beheerder Mess Offr organiseerde ik in 1968 de receptie en het koud buffet in de Cadettenschool ter gelegenheid van de regimentsfeesten 2A.
Vanaf 1976 als SCV en verantwoordelijke voor de PR was ik nauw betrokken bij de contacten met Lier in al zijn vormen. Ik begeleidde ook de Lierse delegatie bij hun bezoeken in Siegen of Lüdenscheid  en richtte samen met de toneelvereniging SCHOOLBOND theatervoorstellingen in Lüdenscheid in.  Als S4 in Helchteren bleef ik verantwoordelijk voor de externe PR (SCV was een adjt-KRO) en bleef dus contact houden met LIER. Ik werd bij mijn pensionnering benoemd tot ERE-POORTER van LIER en wordt sindsdien uitgenodigd op alle officiële plechtigheden van de stad. Ik heb al talrijke groepen, militairen en burgers uit Duitsland en Belgie rondgeleid in de stad en woon een drietal keren per jaar de toneelvoorstellingen van de Schoolbond bij.

Louis VRANCKX
Archivaris 2A

LIERS MONUMENT VERHUIST NAAR HELCHTEREN

Onlangs had in het kwartier HELCHTEREN – de Limburgse kazerne waar het 2de Regiment Veldartillerie, waarover de stad Lier peter is, gekazerneerd is – de inhuldiging plaats van het vernieuwde dodenmonument. Dit monument werd opgesmukt met de arduinen platen die voorheen het dodenmonument van 2A in de Dungelhoeffkazerne in Lier sierden. Tengevolge van de aankoop door de stad en de geplande verbouwingswerken in deze vroegere artilleriekazerne moest het monument wijken. In onderling overleg werd beslist de gedenkplaten en opschriften van het monument in Lier over te brengen naar de kazerne in Helchteren. De kazerneringdienst van het regiment kwam voorzichtig en met veel zorg alle elementen afbouwen en verhuisden ze naar Limburg. Daar werden de platen gezandstraald, geschilderd en met een beschermlaag overspoten en dan ingebouwd in het bestaande, stenen gedenkteken dat al op de erekoer in Helchteren stond.

Het dodenmonument van 2A op de binnenkoer van Dungelhoeff werd ingehuldigd op 18 maart 1935 tijdens een grootse plechtigheid in aanwezigheid van talrijke prominenten uit stad en politiek. Het stelde een vierkanten obelisk voor met verbrede voet. Vooraan stond het tweetalige opschrift “ Aan onze helden” en op de drie andere zijden waren arduinen tafelen aangebracht met de namen van alle gesneuvelden van 2A uit de Grote Oorlog. Later werden er de data “14-18” en “40-45” aan toegevoegd.

 

 

 

In 1980 was dit monument erg bouwvallig geworden. Luitenant-Kolonel GILS, de toenmalige commandant van de Kadettenschool besloot het monument te vernieuwen. Met financiële steun van 2A werden vier verspringende muurtjes gebouwd, waarop de arduinen platen werden aangebracht. Het is dit monument dat de Lierenaars kennen van de vele foto’s die naar aanleiding van talrijke plechtigheden in de pers verschenen. Ruim 66 jaar na zijn oprichting werd het nu uit Lier weggehaald. Op de erekoer van de Dungelhoeff blijft nu nog het monument van 4A achter; naar verluidt zou dit monument binnenkort verhuizen naar het erefront van de Artillerie in het kamp van Brasschaat. Als herinnering aan zijn bewogen militair verleden blijven in Lier dan nog het fort over; de grote gedenkplaat in de ingangspoort van de Dungelhoeffkazerne en het Kadetje op de vesten. Oudere Lierenaars zullen er ook de Koning Albertstraat bij rekenen met het huis waar de Koning-Ridder tijdens de slag om de forten zijn hoofdkwartier had in de bewogen septemberdagen van 1914.

 

De militaire plechtigheid in Helchteren werd bijgewoond door een delegatie van de stad Lier met aan het hoofd schepen Vermeulen en de erebrigadiers Van Houtte, Hendrickx en Engels. Ook talrijke oud-korpscommandanten en een sterke afvaardiging van de oudstrijders van de Verbroedering 2A-8A en RAL waren aanwezig. Na de inhuldiging van het nieuwe monument, waarbij bloemenkransen werden neergelegd, lazen een katholieke en een protestantse aalmoezenier enkele gebeden . Tijdens de Last Post klonken 7 kanonschoten over de groene bossen van de kazerne. Na een defilé van de troepen werd iedereen uitgenodigd naar de feestzaal voor een receptie en een smakelijke maaltijd. Iedereen was vol lof over het geslaagde project: het monument van Lier begint een nieuw leven in Helchteren.